Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van uwtekst.be

Goede afspraken maken tevreden klanten

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uwtekst.be, de officiële handelsnaam van Het communicatiebureau bvba met ondernemingsnummer BE 0507.728.088. Als er geen andere afspraken zijn, dan hebben onze algemene voorwaarden voorrang op die van u als opdrachtgever.

Artikel 2. Offerte

We beginnen te schrijven aan uw teksten als u ons dat vraagt of de offerte hebt goedgekeurd – mondeling of schriftelijk. De tarieven op onze website zijn exclusief btw. En onze offertes gelden voor de specifieke opdracht op dat moment, en niet voor toekomstige opdrachten – tenzij we dat anders hebben afgesproken.

Artikel 3. Spoedopdrachten

Een opdracht binnen de 24 uur, op weekavonden of in het weekend opleveren? Dat doen we zeker, wel met een supplement van 25%.

Artikel 4. Kwaliteitsgarantie

3 copywriters nemen uw teksten onder handen zodat die aan alle inhoudelijke en taalkundige normen voldoen.

Artikel 5. 1 correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op 1 ronde voor herziening en/of correctie binnen 14 kalenderdagen na oplevering van de teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend tegen de uurprijs die we in de offerte en op onze website vermelden. Als auteurscorrecties beschouwen we ook: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 6. Intellectuele rechten

De intellectuele rechten van alle ingeleverde teksten blijven eigendom van uwtekst.be totdat u de factuur volledig hebt betaald. Op dat moment draagt uwtekst.be de volledige intellectuele rechten op de afgeleverde teksten over aan de opdrachtgever. Vanaf dan mag u die teksten bewerken, hergebruiken of doorgeven aan derden.

Artikel 7. Bescherming van de privacy en wederzijds vertrouwen

Uwtekst.be respecteert uw privacy. Gegevens en informatie over u en uw opdrachten geeft uwtekst.be niet door aan derden. Uwtekst.be neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. Omgekeerd zal de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van uwtekst.be geen mededelingen aan derden doen over de werkwijze of prijsoffertes van uwtekst.be.

Artikel 8. Verantwoordelijkheid over de inhoud van de teksten

U hebt de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en u aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Uwtekst.be kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 9. Facturering

Uwtekst.be factureert bij oplevering van de definitieve tekstversie. Als de opdrachtgever langer dan 14 kalenderdagen wacht met de correctieronde, dan heeft uwtekst.be het recht om het volledige bedrag van de opdracht te factureren vóór de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over een langere periode, heeft uwtekst.be het recht om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft uwtekst.be het recht om elke deellevering afzonderlijk te factureren.

Artikel 10. Klachten binnen 8 kalenderdagen

Gaat u niet akkoord met de factuur? Dan moet u uw klacht binnen 8 dagen aan ons melden. We behandelen die klacht alleen als u de teksten nog niet in gebruik hebt genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 11. Betaling binnen 20 kalenderdagen

Alle facturen moeten uiterlijk 20 dagen na factuurdatum betaald worden.

Artikel 12. Schadevergoeding en verwijlinteresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent met een minimum van 75 euro. De schadevergoeding blijft verschuldigd ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Artikel 13. Wijziging van de opdracht

Wijzigt de opdracht (aanpak, werkwijze of omvang) tegenover de originele briefing? Dan moet u aanvaarden dat dat invloed heeft op de tijdsplanning. We bepalen dan in onderling overleg de nieuwe deadline.

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever

Bij vertraging van de uitvoering of de levering van de teksten door verzuim van de opdrachtgever, ongeacht of die veroorzaakt wordt door overmacht aan zijn zijde, heeft uwtekst.be het recht het volledige overeengekomen bedrag te factureren. Gemaakte kosten zoals voorbereidingswerk en materialen bestemd voor deze opdracht zijn daarin inbegrepen, en dat onverminderd het recht van uwtekst.be om verdere kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

Artikel 15. Betwisting van de algemene voorwaarden – rechtbanken van Antwerpen

De naleving van deze overeenkomst valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.